Algemene verklaring m.b.t. bescherming van persoonlijke gegevens in de School voor Filosofie vzw.


Teneinde haar activiteiten als school te kunnen organiseren bewaart de School voor Filosofie vzw (hierna afgekort als SvF) van u een aantal persoonlijke gegevens.

Het betreft enkel gegevens die u zelf opgeeft of die betrekking hebben op uw rechtstreekse relatie met de SvF, zoals de lessen (welke, wanneer,…) die u volgt en gevolgd hebt binnen de SvF, vrijwilligerswerk binnen de SvF, enz.

Het beleid van de SvF m.b.t. persoonlijke gegevensverwerking en -bewaring rust op de volgende pijlers :

1. Veiligheid
Wij hanteren strenge normen om uw studentengegevens te beschermen.

2. Transparant en vertrouwelijk
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We verkopen ze niet.

Ze worden enkel met leveranciers of andere, partners gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor onze activiteiten (bvb. Organisatie van een evenement (uitstap, residentieel verblijf,..), verzekering,…) of wettelijke verplichtingen.

3. U beslist
U bent en blijft baas over uw gegevens. U mag ze op eenvoudig verzoek (info@praktischefilosofie.be , per post of via uw lesgever) opvragen en laten wijzigen.

Door het opgeven van uw e-mail adres kunt u mededelingen van de SvF ontvangen.Krijgt u liever geen e-mails, meld dit dan zoals hierboven beschreven.

4. Wij volgen de Europese en Belgische regelgeving
Sinds 25 mei 2018 is in Europa een nieuwe regelgeving van kracht die uw persoonlijke gegevens beter beschermt: de General Data Protection Regulation (GDPR).

Privacyverklaring

De School voor Filosofie vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zijverzamelt.SvF neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

SvF verwerkt enkel die gegevens die noodzakelijk zijn en houdt ze ook niet langer bij dan strikt

noodzakelijk om de volgende doeleinden te realiseren:

Het beheer van het studentenbestand

Het globale beeld van de individuele student m.b.t. zijn activiteiten in de SvF (gevolgde cursussen, meditatie, nevenactiviteiten, taken,…)

Het informeren van de student in het kader van het maatschappelijk doel van de SvF

Het financiële beheer van de SvF

Dit betekent dat SvF zonder deze gegevens de door u gewenste diensten of producten niet kan

leveren. Verder verwerkt Svf uw gegevens mogelijk ook om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct contactname door de SvF (zie verder in deze privacyverklaring).

Uw gegevens kunnen voor de hierboven vermelde doelen verwerkt worden door SvF, alsook door een aantal gespecialiseerde verwerkers waarop SvF een beroep doet voor diensten onder andere met betrekking tot studentenbeheer, financieel beheer, en gegevensopslag. Zij moeten de

instructies van SvF volgen en haar privacybeleid naleven. Indien voor bepaalde diensten gegevens worden verwerkt buiten België of ook buiten de Europese Unie, beschermt in die gevallen SvF uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese wetgeving.

Telkens het vereist is, zorgen wij ervoor dat wij uw toestemming bekomen. U kan die

toestemming steeds intrekken (zie verder in deze privacyverklaring).

U heeft als student de volgende rechten:

U heeft het recht om op elk ogenblik kennis te nemen welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en in welke mate wij van deze persoonsgegevens gebruikmaken.

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren.

U beschikt daarnaast ook over het recht om wegens ernstige en legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook heeft u te allen tijde het recht om u zonder opgave van reden te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing .

Is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, dan beschikt u over het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

U heeft het recht SvF te verzoeken om de verwijdering van uw persoonsgegevens of om de beperking van de verwerking hiervan. Deze rechten zijn evenwel niet absoluut, geval per geval zal dan ook worden bekeken of het desbetreffende verzoek kan worden ingewilligd. Verwijdering kan er mogelijk toe leiden dat SvF u niet meer als student kan aanvaarden.

U beschikt over het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan u of rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen via mail aan info@praktischefilosfie.be. We kunnen een kopie van de identiteitskaart vragen om de identiteit te verifiëren. U kan uw vraag tot uitoefening van uw rechten ook per post richten aan School voor Filosofie vzw, Gachardstraat 43, 1050 Brussel, ter attentie van ‘Studentenadministratie’.

Deze informatie vindt u ook op onze website www.praktischefilosofie.be/nl/Privacy.

Indien u nog verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via

mail aan info@praktischefilosofie.be. Voor alle bijkomende informatie met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kan u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u op een gegeven ogenblik meent dat SvF uw privacy schendt, dan kan u een klacht tot

SvF richten door een e-mail te sturen naar info@praktischefilosofie.be of per post aan School voor Filosofie vzw, Gachardstraat 43, 1050 Brussel, ter attentie van ‘studentenadministratie’. Als u niet akkoord bent met het standpunt van SvF, kan u ook een klacht indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel

(https://www.dataprotectionauthority.be).

Andere talen?

De inleidende cursus Praktische Filosofie wordt gegeven in Antwerpen en Brussel.

Er zijn tevens cursussen beschikbaar in het Frans en Engels.
Bezoek onze Frans- of Engelstalige websites voor volledige informatie.

Proeven van filosofie

De volgende 10-weekse introductiecursus Praktische Filosofie wordt in onze leslokalen gegeven.
De cursus kost € 90 per trimester; na de eerste 3 trimesters is dit  € 140.