WAARSCHUWING

Toegang tot de site: De raadpleging of het gebruik van de site van de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW heeft automatisch de volledige aanvaarding tot gevolg van onderhavige bepaling ter ontheffing van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat is gratis, maar heeft de kennisname en de aanvaarding van de hieronder beschreven voorwaarden tot gevolg. Indien u de raadpleging van de site aanvat betekent dit dat u de onderstaande voorwaarden formeel aanvaard hebt.

Informatie aangeboden op de site

De SCHOOL VOOR FILOSOFIE beheert deze site op permanente basis teneinde aan de bezoekers de meest recente informatie aan te bieden betreffende haar diensten en activiteiten. Het doel van deze site is de bezoekers zo goed mogelijk te informeren. Indien er een foute informatie gepubliceerd wordt, zal de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW alles in het werk stellen om die te corrigeren zodra deze fout opgemerkt wordt. De SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW kan geen enkele verantwoordelijkheid ten laste gelegd worden m.b.t. de juistheid of de volledigheid van de informaties die geraadpleegd worden op deze site.

De SCHOOL VOOR FILOSOFIE zal dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden betreffende de informatie die op deze site gepubliceerd wordt. De informatie die op de site gepubliceerd wordt is algemeen van aard en wordt niet gepubliceerd met het oog op het beantwoorden van een individuele behoefte. Zij is niet noodzakelijk volledig of geactualiseerd. Zij is niet bedoeld ter raadgeving of aanbeveling.

De inhoud van de site, inclusief de hyperlinks, kan aangepast, gewijzigd of vervolledigd worden zonder voorafgaande aankondiging of waarschuwing.

De SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW wijst alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de site.

Hyperlinks naar deze site

Het creëren van verwijzingen (zoals gebruikelijk, en zo ook in het vervolg van deze tekst, ‘links’ of ‘hyperlinks’ genoemd) naar de site van de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW moet gemeld worden aan de beheerder (ook ‘administrator’ genoemd) van deze site. De link moet zo ingesteld zijn dat er bij activering zich een nieuw bijkomend venster in de browser opent dat enkel en alleen de home-page van onderhavige site toont. Links die verdergaan (gebruikelijk ‘deep-links’ genoemd) zijn verboden.

Hyperlinks naar andere sites

De SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW zal in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor onderhavige site verwijst. Het instellen van hyperlinks naar één of meerdere andere sites, inclusief ook de links die in die sites ingesteld zijn, betekent op geen enkele wijze dat er een associatie, partnership, affiliatie of instemming van welke aard dan ook bestaat met de instellingen waarvan de betreffende site uitgaat.

Vanaf het moment dat de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW er kennis van zou hebben dat een site waarnaar een link op onderhavige site verwijst een inhoud heeft die onwettelijk is of niet overeenstemt met het maatschappelijke doel van SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW, zal de link van onderhavige site verwijderd worden, zonder dat dit de aansprakelijkheid van de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW met zich brengt voor de periode gedurende dewelke de link ingesteld was.

Auteursrechten

De teksten, foto’s, bladschikking, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen van onderhavige site zijn beschermd door het auteursrecht. De benaming SCHOOL VOOR FILOSOFIE, logo’s, tekeningen, slogans en gegevensbestanden zijn beschermd. Elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, gebruik of wijziging van gelijk welk deel van deze site, onder welke vorm en met welke middel dan ook is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW strikt verboden. De gebruikers van de site verbinden zich er uitdrukkelijk toe de aan de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW en derden toebehorende auteursrechten te respecteren. De SCHOOL VOOR FILOSOFIE behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die ze nodig acht teneinde een inbreuk op haar auteursrecht te doen beëindigen of te vermijden. Hierbij kan zij nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van deze maatregelen.

De SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW laat de bezoeker enkel toe om voor persoonlijk gebruik gegevens van de site te kopiëren, af te drukken en te gebruiken, dit met uitsluiting van elke vermenigvuldiging, verspreiding of commercialisering.

Verantwoordelijkheid van de bezoeker

Wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot de informatie op de site doet hij afstand van elke aanspraak of verhaal t.a.v. de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW m.b.t. het gebruik van de gegevens of informatie die de site verschaft. De SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in geval van schade van welke aard ook, hetzij gevolgschade, hetzij toevallige schade. Wanneer de gebruiker zich toegang verschaft tot de informatie op de site, aanvaardt hij alle risico’s verbonden aan het gebruik daarvan en doet hij afstand van elke aanspraak tegen de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW, inbegrepen de gevolgen van het risico op schade veroorzaakt aan een computer, software of gegevens door een virus dat door de site overgedragen of geactiveerd zou worden of door het loutere feit van de toegang tot de site.

Beveiliging van de site

Om de beveiliging van haar site te verzekeren zal de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW alle nodige maatregelen nemen zoals veiligheidsaudits, encriptietechnieken, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en redelijke procedures volgens de mogelijkheden van de terzake gangbare methoden en technologie. Bepaalde afdelingen van de site kunnen voorbehouden worden voor bezoek onder voorwaarde van het doorlopen van zekere toegangsprocedures. In geval van een aanval op de site, informatica-criminaliteit of enige andere poging om onrechtmatige toegang te bekomen tot de site of een deel ervan, zal de SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar site te bewaren en dit in samenwerking met de bevoegde juridische en politionele instanties.

Toepasselijk recht

Uw bezoek aan de site heeft uw akkoord met de onderhavige disclaimer tot gevolg en brengt dus een on-line instemming tot stand, alzo aanvaardt u dat elke betwisting of instelling van een geding m.b.t. deze site of eender welk gegeven dat erop voorkomt onder de toepassing van het Belgische recht valt. Door deze site te raadplegen erkent u de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel, België, en aanvaardt u desgevallend enkel voor deze gerechtelijke instanties een geding in te stellen.

Andere talen?

De inleidende cursus Praktische Filosofie wordt gegeven in Antwerpen en Brussel.

Er zijn tevens cursussen beschikbaar in het Frans en Engels.
Bezoek onze Frans- of Engelstalige websites voor volledige informatie.

Proeven van filosofie

De volgende 10-weekse introductie cursus Praktische Filosofie wordt in onze leslokalen gegeven.
De cursus kost € 90 per trimester; na de eerste 3 trimesters is dit  € 160.