Over de cursus : inhoud en methode

  • Is er voorkennis vereist ?

   Er is geen specifieke voorkennis vereist, enkel kennis van het Nederlands, of respectievelijk de taal waarin de cursus gegeven wordt.

  • Wat is de inhoud van de cursus ? Welke thema’s komen aan bod ?

   Zie rubriek Praktische Filosofie.

  • Wat beoogt de cursus ?

   Het doel is onze ware aard te ontdekken en te beleven.Daarvoor dienen we enerzijds los te komen van wat die ware aard bedekt en anderzijds te leren en te ontdekken wat de ware aard is.Het is de bedoeling dat dit voor de cursisten ook iets in de praktijk betekent.Theoretische studie ondersteunt dit alles, maar is niet louter een doel op zich.

  • Hoe zijn de lessen opgebouwd ?

   Het lesmateriaal behandelt wekelijks één of meerdere thema’s.Deopbouw van de cursus is oorspronkelijk van de School.

   Er wordt gebruik gemaakt van het gehele filosofische en spirituele erfgoed van de mensheid, zowel uit het Westen als uit het Oosten.Naast theoretische concepten, komen ook passages uit de wereldliteratuur en poëzie aan bod als illustratie van de lesstof.

   De lessen bevatten concrete observatie-opdrachten en praktische oefeningen.Wat de student daarbij heeft waargenomen kan in de lessen besproken worden.

   De lessen bieden ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen, het formuleren van meningen en het uitwisselen van ervaringen.Hierbij worden enkele voor de hand liggende regels gevolgd :

   • Over de inhoud van de cursus : neem niet zomaar aan wat gezegd wordt, verwerp het ook niet zomaar.Observeer wat in de praktijk gebeurt.
   • Gesprekken worden gevoerd in een geest van respect.
   • De lessen zijn geen debatsessies.
   • Wat in de lessen gezegd wordt m.b.t. persoonlijke zaken, blijft vertrouwelijk.
  • Is er huiswerk?

   Er zijn geen formele ‘verplichte’ huistaken.In de geest van de praktische benadering van filosofie worden de deelnemers uitgenodigd de lesinhoud in het leven uit te proberen en er de effecten van te observeren.De ervaringen en vaststellingen die eruit voortvloeien vormen een interessante bijdrage van de deelnemers aan de lessen.

   Zo wordt bijvoorbeeld de eerste lesavond een oefening voorgesteld in innerlijke stilte en aandacht.Hiermee kan men een drietal keren per dag tot rust komen, voorbij de dagelijkse beslommeringen.

  • Welke voordelen kan men van de filosofielessen verwachten ?

   Het leven in de wereld is dikwijls onvoorspelbaar en woelig.We weten ons overgeleverd aan gebeurtenissen buiten ons om en ervaren dan geluk of ongeluk in functie daarvan.

   Zelfkennis, meditatie en praktische filosofie laten een bestaan toe dat vrij is van deze beperkingen.

   De cursus reikt inzichten aan die ons begrip van het leven en de wereld kunnen verdiepen.Praktische hulpmiddelen worden aangeboden die ons bewustzijnsniveau verhogen, zodat we de vrede en vreugde kunnen ervaren die natuurlijk en eigen zijn aan onze aard.

   Deze (her)ontdekking van ons ware wezen heeft een positief effect op onze efficiëntie en op onze mogelijkheden om verantwoordelijkheid op te nemen in de wereld.

  • Worden er proefwerken of examens afgenomen ?

   Neen.

  • Worden er attesten of diploma’s uitgereikt ?

   Er worden geen diploma’s uitgereikt, op verzoek wel een eenvoudig attest van het volgen van de cursus.

  • Zijn er vervolgcursussen na de ‘Inleiding Praktische Filosofie’ ?

   Ja.De cursussen ontwikkelen enkele thema’s uit de Inleidende Cursus verder (o.a. wijsheid, bewustzijn, rede, schoonheid, wet en rechtvaardigheid,..).Tevens worden een aantal thema’s specifiekuitgediept, zoals Geluk, Liefde, Tegenwoordigheid van Geest, De ontwikkeling van wijsheid via Handeling, via Toewijding, via het Intellect, hoe filosofisch te leven in de wereld.

   Na +/- 5 trimesters wordt meditatie aangeboden, hetwelk deel uitmaakt van de filosofische praktijk die de School voorstaat.

  • Wat is meditatie, welke methode?

   zie rubriek Lessen/Meditatie

  • Worden er naast filosofie nog andere cursussen gegeven ?

   In diverse afdelingen van de School voor Filosofie over de wereld worden er niet enkel cursussen in praktische filosofie gegeven maar eveneens in kunst, architectuur, kalligrafie, muziek, wiskunde, dans, taal, opvoeding, recht en economie.

   In de School in België wordt cursus Sanskriet en Economie gegeven.

   Praktische info : wanneer, waar, kosten,…

  • Wanneer begint een nieuwe cursus ?

   Raadpleeg de rubriek Inschrijven

  • Waar worden de cursussen gegeven ?

   In de klas cursussen vinden plaats te:

   • School voor Filosofie, Gachardstraat 43, 1050 Brussel, Tel: +32 (02) 649 90 29
   • School voor Filosofie, Oost-West Centrum, Van Schoonbekestraat 148, 2018 Antwerpen, Tel: +32 (02) 649 90 29

   De online-cursussen gebeuren via Zoom, een eenvoudig en gratis online vergadersysteem. Richtlijnen voor het gebruik ervan worden verstrekt per email nadat u zich ingeschreven hebt.

  • Hoe is de uurregeling ?

   19u30 aanvang
   22u00 einde (in leslokaal)
   De online-cursussen eindigen om 21u (geen pauze).

  • Wat kost een cursus ?

   De inleidende cursus kost €90 per persoon. Dit geldt voor de eerste drie trimesters.

   Studenten die de inleidende cursus volbrengen zijn welkom om verdere cursussen te volgen die verder ingaan op onderwerpen gerelateerd aan Praktische Filosofie. Voor deze opvolgende cursussen zijn de volgende lesgelden van toepassing:
   €140 per trimester, special tarief van €40 voor jonger dan 25 jaar).


  • Hoe verloopt de betaling ?

   Betaling kan rechtstreeks online, als laatste stap bij het inschrijvingsproces. Betalingsmogelijkheden zijn credit cards, debit cards, transfer apps etc.

  • Kan ik met opleidingscheques betalen ?

   Neen, dit is helaas niet mogelijk.

  • Worden er ook cursussen in andere talen gegeven ?

   Naast de cursussen die in het Nederlands gegeven worden, zijn er aparte cursussen in het Frans en in het Engels, beide zowel online als in de klas.

   Voor concrete data van nieuwe lessenreeksen, raadpleeg de rubriek Inschrijven.

   Over de School voor Filosofie

  • Wie en wat is de School voor Filosofie ?

   De School voor Filosofie is een Belgische vzw, opgericht in 1970.Zij is een zusterorganisatie van de School of Economic Science, gevestigd in Londen en opgericht in 1937.

   De School voor Filosofie vzw wil iedereen helpen die op zoek is naarwijsheid, zelfkennis en een dieper begrip van het leven en de wereld.Ze wil een plaats zijn waar dit kan ontvangen, doorgegeven en beleefd worden.Ze is tevens een ontmoetingsplaats voor mensen die hiernaar op zoek zijn.

   De School beoogt niet enkel de ontwikkeling van het individu, maar ook de bevordering van welzijn en rechtvaardigheid in de samenleving.

   De School onderkent het belang van verinnerlijking en beschouwing, en onderwijst en begeleidt daarom een methode van meditatie.

  • Wie zijn de lesgevers ?

   Het lesmateriaal van de cursus wordt gegeven door leraren die zelf via de School voor Filosofie zijn opgeleid.Zij hebben de kennis niet alleen intellectueel verwerkt, maar brengen ze naar hun beste vermogen ook in de praktijk.

   Zij zijn reeds meerdere jaren aan de School verbonden en blijven zich voortdurend vormen in de praktische filosofie.Zij volgen nog steeds cursussen op de School en beoefenen meditatie.

   Hun professionele achtergronden behaalde diploma’s zijn qua inhoud en graad erg verscheiden.

  • Parlementaire commissie

   In 1997 werd in België een parlementaire commissie opgestart met als doel onderzoek te doen naar sektarische bewegingen in België.Deze commissie heeft haar conclusies gebaseerd op beperkte informatie en één enkele subjectieve getuigenis.Naast een schriftelijk memorandum dat wij aan de commissie voorgelegd hebben, werd de School niet gehoord of bezocht.Niettemin werd, naast 188 andere organisaties, ook de School voor Filosofie in een lijst opgenomen.Deze lijst werd door het Parlement niet goedgekeurd en heeft dus geen officiële waarde.

   Sinds het meer dan 40-jarige bestaan van de School is zij nooit het voorwerp geweest van een klacht vanwege een student.

   Spijtig genoeg blijft de voornoemde lijst hangen op enkele websites en krantenredacties, met als gevolg dat het een bron blijft voor onterechte kritiek. Daar deze situatie zich wel eens meer laat gevoelen in het Franstalige landsgedeelte verwijzen wij naar het Franstalige luik van deze website.

   Tenslotte is het vanzelfsprekend dat ook de School voor Filosofie haar burgerlijke vrijheden gerespecteerd wil zien, m.n. vrijheid van filosofische overtuiging, vrijheid van meningsuiting en drukpers, vrijheid van vereniging.

   Zij staat ten dienste van het individu en de maatschappij en wenst de rechten en vrijheden van eenieder te respecteren.

  • Waaraan worden de lesgelden besteed ?

   De voornaamste uitgavenposten van de vzw School voor Filosofie zijn (in afnemend belang) :

   • Publiciteit
   • operationele kosten gebouwen (energie, schoonmaak, regelmatig onderhoud,…)
   • onderhoud gebouwen (herstellingen, vernieuwingen, …)
   • administratie (informatica, web-site, kantoormaterialen,..)
   • diverse (bloemen, dranken en voedsel (koekjes edm.),…)
  • Hoe functioneert de School voor Filosofie ?

   Zoals wettelijk voorzien stelt de Algemene Vergadering van de vzw een Raad van Bestuur aan.De Raad van Bestuurstelt een ‘huishoudelijk reglement’ op.

   Een door de Raad van Bestuur bekrachtigde schoolleider bepaalt het curriculum in samenspraak met de respectievelijke lesgevers.

   Lesgevers en helpers op de School doen hun werk zonder enige bezoldiging, vanuit het inzicht dat de kennis en wijsheid die ontvangen werd, ook doorgegeven moet worden.

Andere talen?

De inleidende cursus Praktische Filosofie wordt gegeven in Antwerpen en Brussel.

Er zijn tevens cursussen beschikbaar in het Frans en Engels.
Bezoek onze Frans- of Engelstalige websites voor volledige informatie.

Proeven van filosofie

De volgende 10-weekse introductiecursus Praktische Filosofie wordt in onze leslokalen gegeven.
De cursus kost € 90 per trimester; na de eerste 3 trimesters is dit  € 140.